• +48 77 4572901
  • info@klonex.com.pl
INFORMACJE OGÓLNE

Zarząd Capital Management – Klonex SPV 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, adres: ul. Zbożowa 27, 45-837 Opole, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000539940, NIP: 7543075827, REGON: 161553062, z kapitałem zakładowym w wysokości 52 000,00 zł,

działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 30 marca 2015 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia Capital Management – Klonex SPV 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działającej, jako Spółka Przejmowana oraz Klonex SPV 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działającej, jako Spółka Przejmująca i udostępnia przedmiotowy Plan Połączenia do publicznej wiadomości pod niniejszym adresem.

Zarząd Capital Management – Klonex SPV 1 Sp. z o.o.

Załącznik: Plan połączenia Klonex SPV 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Capital Management – Klonex SPV 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością