• +48 77 4572901
  • info@klonex.com.pl
INFORMACJE OGÓLNE

Zarząd Klonex Spółka akcyjna z siedzibą w Opolu, adres: ul. Zbożowa 27, 45-837 Opole, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000513684, NIP: 7543083577, REGON: 161593038, z kapitałem zakładowym w wysokości 100 000,00 zł (wpłacony w całości),

działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 28 listopada 2014 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan połączenia Klonex Spółka akcyjna, działającej, jako Spółka Przejmowana oraz Klonex SPV 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działającej, jako Spółka Przejmująca i udostępnia przedmiotowy Plan połączenia do publicznej wiadomości pod niniejszym adresem.

Zarząd Klonex S.A.

Załącznik: Plan połączenia Klonex Spółka akcyjna z Klonex SPV 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością