• +48 77 4572901
 • info@klonex.com.pl

Zasady i warunki sprzedaży oraz dostaw produktów i usług oferowanych przez „KLONEX-VCS” PUH Spółka z o.o.


§ 1 DEFINICJE

Zasady i Warunki Sprzedaży – „Zasady i warunki sprzedaży oraz dostaw produktów i usług oferowanych przez „KLONEX-VCS” PUH Spółka z o.o.” „KLONEX-VCS” PUH Spółka z o. o. – sprzedawca Produktów wskazany na fakturze oraz odpowiednio Dostawca Usług Serwisowych tam, gdzie jest to wskazane.

Klient – osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która kupuje Produkty oferowane przez „Klonex-VCS” PUH Sp. z o.o. Potwierdzenie Zamówienia – pisemne potwierdzenie sprzedaży zamówionego Produktu, generowane przez „KLONEX-VCS” PUH Spółka z o.o. na podstawie zamówienia złożonego przez Klienta

Cena – obowiązująca cena urządzenia określona w Potwierdzeniu Zamówienia.

Produkt – przedmiot sprzedaży wymieniony w Potwierdzeniu Zamówienia, może stanowić oferowane przez „KLONEX-VCS” PUH Spółka z o.o. urządzenie, bądź oprogramowanie.

Urządzenie – przedmiot sprzedaży oferowany przez „KLONEX-VCS” PUH Spółka z o.o., który może zawierać oprogramowanie systemowe.

Oprogramowanie – komputerowe systemy operacyjne lub aplikacje. Usługa Serwisowa – usługa dodatkowa stanowiąca pomoc techniczną świadczoną odpłatnie przez „KLONEX-VCS” PUH Spółka z o.o. na rzecz Klienta, na zasadach określonych w odrębnym Kontrakcie Serwisowym.

Kontrakt Serwisowy – umowa zawarta pomiędzy „KLONEX-VCS” PUH Spółka z o.o. a Klientem określająca zasady świadczenia i formy odpłatności dla Usług Serwisowych.

Naprawa Gwarancyjna – pomoc techniczna świadczona nieodpłatnie w Punkcie Serwisowym „Klonex-VCS” PUH Spółka z o.o., przez „KLONEX-VCS” PUH Spółka z o.o. na rzecz Klienta w okresie gwarancyjnym, polegająca na przywróceniu parametrów technicznych i funkcjonalnych Urządzenia i/lub Oprogramowania.

Usługodawca – „KLONEX-VCS” PUH Spółka z o.o. bądź inny podmiot autoryzowany przez „KLONEX-VCS” PUH Spółka z o.o. do świadczenia Usług Serwisowych lub Napraw Gwarancyjnych.

§ 2 ZASTOSOWANIE

Zasady i Warunki Sprzedaży mają zastosowanie wyłącznie do sprzedaży Produktów oferowanych przez „KLONEX-VCS” PUH Spółka z o.o. Złożenie zamówienia oznacza zaakceptowanie Zasad i Warunków Sprzedaży bez potrzeby składania odrębnego oświadczenia.

§ 3 CENNIKI/OFERTY/ZAMÓWIENIA/UMOWA

Cenniki i oferty „KLONEX-VCS” PUH Spółka z o.o. sporządzane są wyłącznie w formie pisemnej i obowiązują przez okres w nich wskazany. Zamówienia Klientów mogą być składane w formie pisemnej, telefonicznie, przy pomocy fax’u lub poczty e-mail. Na podstawie zamówienia Dział Handlowy „Klonex-VCS” PUH Sp. z o.o. pisemnie potwierdza zamówienie, które po doręczeniu Klientowi ma charakter wiążący. Klient zobowiązany jest do weryfikacji danych zawartych w Potwierdzeniu Zamówienia. Wszelkie błędy i dodatkowe szczegóły transakcji zgłaszane są przez Klienta w formie pisemnej.

§ 4 CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

Faktura handlowa zawiera ceny Produktów, a także koszty transportu i ubezpieczenia, o ile umowa stron nie stanowi inaczej. Zapłata za Produkt nastąpi przed dniem dostarczenia Produktu lub, jeśli strony tak postanowią, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość negocjowania wydłużonego terminu płatności w oparciu o dwustronne porozumienie stron. W przypadku płatności przeterminowanych, „KLONEX-VCS” PUH Spółka z o.o. może wstrzymać dostawę Produktów lub świadczenie Usług Serwisowych do czasu uiszczenia pełnej zapłaty.

§ 5 DOSTAWA/ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI/RYZYKO

Termin dostawy określony w Potwierdzeniu Zamówienia jest terminem przybliżonym. Na życzenie Klienta możliwa jest realizacja dostawy w sposób częściowy (partiami). Miejsce dostawy wskazane jest w Potwierdzeniu Zamówienia. Prawo własności dostarczonych Produktów przechodzi na Klienta z chwilą dokonania pełnej zapłaty. Do czasu uiszczenia pełnej zapłaty Klient nie może dokonywać żadnych zmian w Produktach, sprzedawać ich, ani w żaden sposób obciążać, pod rygorem odpowiedzialności na zasadach ogólnych. Sprzedaż Produktów przed uzyskaniem prawa własności do nich będzie traktowana jako sprzedaż prowadzona w imieniu „Klonex-VCS” PUH Sp. z o.o., odrębnie od Klienta i poza Jego działalnością. Jeżeli z nieuzasadnionych przyczyn Klient odmówi przyjęcia zamówionych Produktów, będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów i strat z tym związanych, łącznie z kosztami przechowywania Produktów do czasu przyjęcia ich przez Klienta. Ryzyko związane z utratą/uszkodzeniem Produktów przechodzi na Klienta z chwilą odebrania dostawy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków/uszkodzeń w dostawie Klient zobowiązany jest do odnotowania tego faktu w protokole odbioru przesyłki od spedytora, przed jego podpisaniem.

§ 6 DOSTAWA/PRZYJĘCIE PRODUKTU/WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTAW PRODUKTÓW

Zakres świadczenia usług: „Klonex-VCS” PUH Sp. z o.o. zapewnia dostawę produktów za pośrednictwem spedytora na koszt Odbiorcy, o ile umowa stron nie stanowi inaczej. W momencie otrzymania przesyłki, Klient zobowiązany jest do kontroli stanu technicznego przesyłki (uszkodzenia, kompletność przesyłki). Każde zidentyfikowane uszkodzenie/brak przesyłki powinno być zgłoszone przez Klienta pisemnie do „Klonex-VCS” PUH Sp. z o.o. w terminie do 2 dni od daty dostarczenia przesyłki. Po upływie tego terminu Klient nie może odmówić przyjęcia przesyłki. W przypadku otrzymania zgody od „Klonex-VCS” PUH Sp. z o.o. na zwrot Produktów, mogą być one zwrócone tylko i wyłącznie w oryginalnych opakowaniach wraz z zawiadomieniem o zwrocie i dowodem zakupu. W zawinionych przez Klienta przypadkach, Klient może zostać obciążony kosztami zwrotu Produktów.Na życzenie Klienta „Klonex-VCS” PUH Sp. z o.o. może dostarczyć przesyłkę korzystając z usług wskazanego przez Klienta Spedytora. Dopuszcza się możliwość własnego odbioru Produktów przez Klienta, o ile strony tak postanowią.

Reklamacje

 1. Reklamacje może składać osoba uprawniona do rozporządzania przesyłką (nadawca lub odbiorca). Reklamacje winny być zgłaszane na piśmie do „Klonex-VCS” PUH Sp. z o.o.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać łącznie następujący komplet dokumentów:
  • pismo reklamacyjne zawierające: nazwę lub imię i nazwisko oraz adres Reklamującego, tytuł reklamacji, wartość reklamowanych produktów ze wskazaniem podstaw jej ustalenia i podpis Reklamującego
  • protokół (w przypadku uszkodzenia lub ubytku przesyłki) sporządzony w obecności Spedytora lub przedstawiciela dostawcy reklamowanych Produktów,
  • kopię oryginału faktury handlowej potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę prowadzącą sprawy księgowe;
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 30 dni od daty wpływu kompletu dokumentów.
 4. Po rozpatrzeniu reklamacji „Klonex-VCS” PUH Sp. z o.o. powiadamia Reklamującego na piśmie o sposobie załatwienia reklamacji.

§ 7 GWARANCJA JAKOŚCI, NAPRAWY GWARANCYJNE

Jeżeli odrębna umowa nie stanowi inaczej, „Klonex-VCS” PUH Sp. z o.o. udziela gwarancji na oferowane Urządzenia i/lub Oprogramowanie na okres 12 miesięcy od dnia ich dostawy. W przypadku części zamiennych okres gwarancji wynosi 180 dni od dnia ich dostawy. „KLONEX-VCS” PUH Spółka z o.o. zobowiązuje się naprawić lub wymienić Urządzenia i/lub Oprogramowanie lub/i części zamienne na wolne od wad bez zbędnej zwłoki w terminie do 60 dni od daty dostarczenia do wskazanego przez „KLONEX-VCS” PUH Spółka z o.o. Punktu Naprawy.

W szczególnych przypadkach (terminy naprawy lub wymiany u Producenta) czas naprawy lub wymiany Urządzenia i/lub Oprogramowania lub/i części zamiennych może zostać wydłużony do 180 dni. „KLONEX-VCS” PUH Spółka z o.o. dołoży wszelkich starań, aby rozwiązać powstałe problemy w rozsądnym czasie z uwzględnieniem istniejących w danym czasie okoliczności. Części zamienne mogą być nowe lub ulepszone.

Gwarancja udzielona przez „KLONEX-VCS” PUH Spółka z o.o. jest wyłączna, przepisy o rękojmi za wady są wyłączone. O fakcie uszkodzenia Urządzenia i/lub Oprogramowania Klient powinien niezwłocznie pisemnie powiadomić Dział Napraw (e-mail: naprawy@klonex.com.pl, fax.: +48 77 457 29 06) określając: nazwę, typ i numer seryjny urządzenia, datę zakupu oraz krótki opis uszkodzenia.

W odpowiedzi Dział Napraw podejmie stosowane czynności techniczne zmierzające do przywrócenia parametrów technicznych i funkcjonalnych Urządzenia i/lub Oprogramowania. W szczególnym przypadku Dział Napraw pisemnie powiadomi Klienta o konieczności dostarczenia Urządzenia i/lub Oprogramowania do wskazanego Punktu Naprawy nadając numer NZN (Numer Zlecenia Naprawy). W tym przypadku uszkodzone Urządzenia i/lub Oprogramowanie muszą zostać dostarczone przez Klienta na jego koszt i ryzyko do wskazanego przez „KLONEX-VCS” PUH Spółka z o.o. Punktu Naprawy w oryginalnym opakowaniu, z kompletem akcesoriów i dokumentacji.

Zwrot naprawionych Urządzeń i Oprogramowania odbywa się na koszt „KLONEX-VCS” PUH Spółka z o.o. Urządzenia i/lub Oprogramowanie przesłane do „KLONEX-VCS” PUH Spółka z o.o. bez pisemnego powiadomienia i nadanego numeru NZN – wystawionego przez Dział Napraw, nie będą przyjmowane do naprawy i zostaną odesłane na koszt Klienta. Odpowiedzialność „KLONEX-VCS” PUH Spółka z o.o. z tytułu gwarancji nie obejmuje:

 • Uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym podłączeniem, nieprawidłowym używaniem, modyfikacjami lub naprawami Urządzeń i/lub Oprogramowania dokonanymi przez Klienta lub nieuprawnioną osobę trzecią;
 • Uszkodzeń mechanicznych, wywołanych przyczyną zewnętrzną (za wyjątkiem uszkodzeń spowodowanych przez „KLONEX-VCS” PUH Spółka z o.o.);
 • Błędnej oceny Klienta co do przydatności Produktu do określonego celu;
 • Nieprawidłowości w działaniu spowodowanych prawidłowymi działaniami „KLONEX-VCS” PUH Spółka z o.o., podjętymi zgodnie z treścią zlecenia Klienta.

Klient jest zobowiązany udostępnić firmie „Klonex-VCS” PUH Sp. z o.o. niezbędne narzędzia i potrzebne informacje, a także zapewnić współpracę i dostęp do Urządzeń i/lub Oprogramowania tak, aby możliwe było wykonanie czynności wynikających z obowiązującej gwarancji. W przeciwnym wypadku na „Klonex-VCS” PUH Sp. z o.o. nie ciąży żadne zobowiązania wynikające z obowiązującej gwarancji.

§ 8 USŁUGI SERWISOWE

Usługi serwisowe świadczone są przez Usługodawcę zgodnie z Kontraktem Serwisowym.

§ 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

„KLONEX-VCS” PUH Spółka z o.o. odpowiada za wyrządzone szkody, o ile szkoda taka jest wynikiem umyślnego działania lub niedbalstwa Usługodawcy. Odpowiedzialność „KLONEX-VCS” PUH Spółka z o.o. jest ograniczona do kwoty odpowiadającej wysokości uiszczonej przez Klienta zapłaty za dany Produkt, nie wyższej jednak niż kwota 100 000 złotych. „KLONEX-VCS” PUH Spółka z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

 • Szkody pośredniej,
 • Utraty zysków bądź zarobków,
 • Szkód naprawionych przez „KLONEX-VCS” PUH Spółka z o.o. przed upływem zakreślonego terminu,
 • Szkód, których Klient mógł uniknąć przy zachowaniu należytej staranności, włączając w to stosowanie się do zaleceń „KLONEX-VCS” PUH Spółka z o.o.,
 • Szkód wyłączonych z Gwarancji lub na podstawie zapisu o Sile Wyższej.

§ 10 OPROGRAMOWANIE

Oprogramowanie nie będące własnością „KLONEX-VCS” PUH Spółka z o.o. jest dostarczane zgodnie z warunkami licencji oraz gwarancji licencjodawcy Oprogramowania. W przypadku braku akceptacji Klienta dotyczącej uruchomionego systemu operacyjnego, „KLONEX-VCS” PUH Spółka z o.o. przyjmie zwrot Produktu w całości w celu dokonania zwrotu uiszczonej przez Klienta zapłaty.

§ 11 KONTROLA EKSPORTU

Z chwilą zakupu Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Produkt może zawierać technologię i Oprogramowanie podlegające ustawom i przepisom wykonawczym o kontroli eksportu obowiązującym w USA, Unii Europejskiej oraz w kraju, do którego Produkt ma być dostarczony lub gdzie ma być używany. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa. Produkty nie mogą być sprzedawane, wynajmowane lub zbywane na rzecz końcowego odbiorcy lub kraju podlegającemu ograniczeniom eksportowym, bądź odbiorcy zaangażowanemu w produkcję broni nuklearnej lub zbrodnie ludobójstwa, bez uprzedniej zgody rządu USA lub odpowiednich władz Unii Europejskiej. Klient posiada wiedzę i jest świadomy, że ograniczenia przewidziane prawem USA oraz Unii Europejskiej różnią się w zależności od Produktów oraz podlegają zmianom. W związku z powyższym, Klient zobowiązany jest do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów prawa USA oraz Unii Europejskiej.

§ 12 SIŁA WYŻSZA

„KLONEX-VCS” PUH Spółka z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w wykonaniu zobowiązań (włączając w to dostawę oraz świadczenie Usług Serwisowych), jeżeli takie opóźnienie jest wynikiem okoliczności pozostających poza kontrolą „KLONEX-VCS” PUH Spółka z o.o. (siła wyższa). W przypadku zaistnienia takich okoliczności „KLONEX-VCS” PUH Spółka z o.o. będzie uprawniony do przedłużenia okresu wykonania swoich zobowiązań. Przypadki Siły Wyższej będą obejmować w szczególności: strajki, istotne problemy dotyczące dostawców, transportu i produkcji, działania władz państwowych lub samorządowych oraz klęski żywiołowe. W przypadku działania Siły Wyższej przez okres przekraczający 2 miesiące, każda ze stron będzie miała prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez prawa do odszkodowania.

§ 13 POUFNOŚĆ

Każda ze stron będzie traktować jako poufne wszelkie informacje uzyskane od drugiej strony, które będą oznaczone jako „poufne” lub będą miały cechy informacji poufnych.

§ 14 ROZWIĄZANIE UMOWY DOSTAWY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG

„KLONEX-VCS” PUH Spółka z o. o. może rozwiązać Umowę z Klientem za pisemnym wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym jeżeli: 1) Klient nie dokona płatności w terminie, 2) Klient naruszy przepisy eksportowe lub „KLONEX-VCS” PUH Spółka z o.o. będzie miał uzasadnione podejrzenia, że takie naruszenie miało miejsce. Każda ze stron może rozwiązać Umowę, jeżeli druga strona: 1) istotnie lub w sposób ciągły naruszy postanowienia Umowy i nie naprawi takiego naruszenia w terminie 30 dni od doręczenia zawiadomienia od drugiej strony wzywającego do naprawienia skutków naruszenia, 2) stanie się niewypłacalna lub nie będzie w stanie spłacać swoich długów, gdy staną się wymagalne.

§ 15 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

Odpowiedzialność Klienta obejmuje:

 • Wybór Produktu, jego instalację i użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem;

Klient jest zobowiązany do dostarczania wszelkiej uzasadnionej pomocy, informacji, współpracy, ułatwień oraz dostępu do Produktu, aby umożliwić wykonywanie przez „Klonex-VCS” PUH Sp. z o.o. jego obowiązków. W przypadku nie dostosowania się Klienta do w/w zasad, „KLONEX-VCS” PUH Spółka z o.o. zostanie zwolniony z obowiązku świadczenia jakichkolwiek usług lub pomocy.

§ 16 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Kupującego (osób reprezentujących, osób kontaktowych) jest – „Klonex-VCS” PUH Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Zbożowej 27, 45-837 Opole. W sprawie przestrzeganie zasad ochrony danych w Klonex-VCS” PUH Sp. z o.o.. można skontaktować się poprzez mail : daneosobowe@klonex.com.pl.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane będą :

 • jako niezbędne do wykonania umowy sprzedaży – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • realizacja ewentualnych roszczeń oraz działania w związku z procesem windykacji należności art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – dochodzenie roszczeń, podejmowanie działań o charakterze windykacyjnym).
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – komunikacja z osobami kontaktowymi po stronie Kupującego).

Odbiorcą danych osobowych Kupującego będą: firmy z branży IT, biura księgowo-rachunkowe, firmy świadczące usługi audytowe kancelarie prawne, oraz firmy z grupy kapitałowej jako podmioty przetwarzającego z upoważnienia administratora danych, z zastrzeżeniem innych podmiotów, których obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa.

Dane osobowe Kupującego będą przechowywane przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym wykonania umowy sprzedaży zgodnie z przepisami prawa podatkowego, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Kupującemu następujące prawa:

a. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
b. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji (wykonania) umowy sprzedaży.

§ 17 WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, który zamierza pozbyć się produktu, jest obowiązany do oddania zużytegosprzętu elektronicznego lub elektrycznego do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m.in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz przez gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów. Powyższe obowiązki ustawowe wprowadzone zostały w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu. Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w zużytym sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

§ 18 PRAWO WŁAŚCIWE

Zasady i Warunki Sprzedaży podlegają prawu polskiemu oraz wyłącznie polskim sądom powszechnym.

§ 19 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Jeżeli jakakolwiek część Zasad i Warunków Sprzedaży okaże się nieważna lub niewykonalna, wówczas pozostałe postanowienia Zasad i Warunków Sprzedaży będą dalej obowiązywały. „KLONEX-VCS” PUH Spółka z o.o. może zlecić wykonanie swoich obowiązków kompetentnej stronie trzeciej. W żadnym innym przypadku żadna ze stron nie ma prawa przenieść swoich praw i zobowiązań na stronę trzecią. Wszelkie zawiadomienia będą dokonywane pisemnie (za pośrednictwem kuriera, poczty elektronicznej, faksu lub listu poleconego) i wysyłane do upoważnionego przedstawiciela drugiej strony.